Werkzame oplossingen

Voor medewerkers, teams en organisaties

Verstandig investeren in HRM en de ontwikkeling van uw medewerkers

Veel bedrijven reageren op de huidige economische krimp en onzekerheid door ‘de hand op de knip te houden’. Helaas wordt in dit kader bij veel bedrijven ook gekort op de opleidingsbudgetten voor medewerkers en de investeringen in HRM. Dat is jammer, want juist door te blijven investeren in medewerkers en management en door het HRM-beleid en de -instrumentatie up-to-date te houden, kan een organisatie gezond de toekomst in.

Organisaties hebben momenteel veelal de volgende behoeften:

1. Als organisatie meer zelf gaan doen
2. Medewerkers beter (resultaatgerichter) aan gaan sturen
3. Medewerkers optimaal gebruik laten maken van hun talenten
4. De toekomst weer met vertrouwen in kunnen gaan

Om beter bij deze behoeften aan te sluiten is de laatste maanden het cursusaanbod aangescherpt en uitgebreid. Vrijwel alle cursussen kunnen in-company worden verzorgd en kunnen op maat worden gemaakt voor uw organisatie. Tevens is het mogelijk om een deel van de cursussen en workshops voor branches of meerdere leden van dezelfde branche uit te voeren.

Belonen

Strategisch beloningsbeleid
In de workshop Strategisch Beloningsbeleid wordt u geholpen bij het ontwikkelen van een visie voor belonen binnen uw organisatie. Hierbij staat de vraag centraal: ‘wat wil ik met belonen bereiken binnen mijn organisatie?’ Verder zoeken we op een gestructureerde manier naar antwoorden op de vragen:

• Wat voor type organisatie zijn wij en wat voor beloningsvormen passen daarbij?
• Hoe willen we belonen ten opzichte van de markt? En: Welke beloningsvormen past de concurrentie toe?
• Welke vormen van belonen passen bij onze algemene organisatiestrategie?
• Welke beloningssystemen en beloningsvormen hebben onze voorkeur?
• Met welke vormen van beloning denken wij ons personeel het meest te prikkelen?

Het resultaat van de workshop is dat u de belangrijkste uitgangspunten voor een strategisch beloningsbeleid binnen uw organisatie op een rijtje hebt staan. 

 

Ontwikkelen

Sturen op (talent)ontwikkeling
Veel moderne organisaties hebben een systeem voor talent– of competentiemanagement ingevoerd. In de praktijk blijken deze systemen vaak onvoldoende resultaat op te leveren. Werkelijk sturen op talent– of competentieontwikkeling van medewerkers is namelijk niet eenvoudig.

In de workshop staat het sturen op de ontwikkeling van medewerkers centraal. Hiervoor worden competenties als uitgangspunt gekozen. U krijgt tijdens de workshop een model aangereikt dat u helpt bij het bepalen van de ontwikkelbaarheid van diverse competenties. Daarnaast wordt uitleg gegeven over competentieontwikkeling en manieren waarop u als leidinggevende hierop kunt sturen. Tot slot komen de vaardigheden aan de orde die een leidinggevende nodig heeft om te kunnen sturen op ontwikkeling. 

 

Strategisch competentiemanagement
Competentiemanagement is binnen organisaties vaak ingezet zonder dat hierbij bewust is gekozen voor een toepassingsvorm die de lange termijn doelen van de organisatie ondersteunt. Het gevolg is dat competentiesystemen vaak niet of onvoldoende de beoogde resultaten behalen.

U maakt in de workshop kennis met verschillende toepassingsvormen en de plaats van competentiemanagement in het totale HRM-instrumentarium. U bepaalt welke toepassingsvorm (of een mengvorm) voor uw organisatie de beste is en welke plaats competentiemanagement binnen uw organisatie in de toekomst gaat innemen.

Het resultaat van de workshop is dat u inzicht heeft gekregen in de wijze waarop competentiemanagement strategisch(er) kan worden ingezet in uw organisatie en dat u hiertoe een globaal plan heeft opgesteld.

Hoe effectief is mijn team eigenlijk?
Inzicht in teamdynamica en teamperformance vergroten binnen 1 dag!
In het tijdsbestek van een dag is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de groepsdynamica binnen uw team en te leren hoe de teameffectiviteit kan worden vergroot. Hoe u dat doet leest u hieronder.

Alle teamleden vullen (via internet, op tijdstip en plaats van hun eigen keuze) de DISC-vragenlijst in. De resultaten van de vragenlijst worden per medewerker gebundeld in een rapport. Dit rapport geeft inzicht in zowel het natuurlijke gedrag van een medewerker als in het gedrag dat hij of zij als reactie op de omgeving vertoont (zoals werkgedrag). Het rapport vormt de basis voor de workshop.

Het team komt 1 dagdeel in een workshop bij elkaar onder begeleiding van een gecertificeerd DISC-consultant. In de workshop krijgt u inzicht in het DISC-model. U leert hoe de DISC-stijlen zijn verdeeld over de teamleden. De teamleden leren over hun eigen sterktes en valkuilen. Tot slot wordt aandacht besteed aan de manier waarop teamleden elkaar het beste kunnen benaderen om de teamperformance te vergroten.

 

 

Meer effect bereiken op het werk?
Inzicht in effectiviteit eigen werkgedrag binnen 1 ½ uur!
In het tijdsbestek van anderhalf uur is het mogelijk om een medewerker meer inzicht te verschaffen in de effectiviteit van zijn of haar eigen werkgedrag. Hiervoor wordt een DISC-analyse gebruikt.
De medewerker vult de DISC-vragenlijst in. De resultaten van de vragenlijst worden gebundeld in een rapport.
Het rapport geeft inzicht in zowel het natuurlijke gedrag van een medewerker als in het gedrag dat hij of zij als reactie op de omgeving vertoont (werkgedrag). Het rapport geeft een uitgebreide beschrijving van de eigen gedragsvoorkeuren. Daarnaast wordt de informatie ook grafisch weergegeven.

In een gesprek van een uur met de consultant wordt het DISC-profiel besproken. Hierdoor ontstaat inzicht in: eigen gedragsvoorkeuren in privé en werksituaties, eigen sterktes en valkuilen, de effectiviteit van het eigen werkgedrag, hoe te communiceren met collega’s met een ander gedragsprofiel, hoe anderen het beste met de medewerker kunnen communiceren, in welk soort werk(omgeving) de medewerker zich prettig voelt, hoe de medewerker het meest gemotiveerd wordt in zijn werk.

Leiding geven aan een HRM-project
HRM-managers en adviseurs zijn veelal inhoudsdeskundigen op hun eigen vakgebied. Steeds vaker krijgen zij echter de verantwoordelijkheid voor het realiseren van HRM-projecten. Opleidingen Projectmanagement zijn vaak algemeen en specifieke HRM-onderwerpen (zoals afstemming met ondernemingsraad) komen hierin niet aan bod. Om deze lacune te vullen is deze workshop ontwikkeld. In de workshop komen juist die onderdelen van projectmanagement aan de orde die voor HRM-projecten van belang zijn.

Het resultaat van de workshop is een projectplan op hoofdlijnen voor een project naar keuze.

Zelf functies beschrijven
Veel organisaties kiezen ervoor om zelf functieprofielen op te stellen. Kostenoverwegingen of het feit dat interne medewerkers de organisatie het beste kennen spelen hierbij een rol. Functiebeschrijvingsprocessen zijn echter vaak een langdurige zaak. De kwaliteit, lengte en inhoud van de opgeleverde functieprofielen verschilt bovendien vaak enorm. Om functiebeschrijvers vooraf op weg te helpen bij het opstellen van een goed functieprofiel is deze training ontwikkeld.

Het resultaat van de workshop is een door uzelf opgesteld functieprofiel dat u kunt gebruiken als basis voor alle door u op te stellen profielen.

Beoordelen

Beoordelingsgesprekken voeren voor écht resultaat!
Voor organisaties die serieus aan de slag willen met het voeren van goede beoordelingsgesprekken is deze training ontwikkeld. De training bestaat uit een leuke combinatie van theorie en praktijk en wordt zo mogelijk afgestemd op uw eigen beoordelingssystematiek. De praktijkopdrachten (cases, oefeningen, rollenspellen) worden indien mogelijk afgestemd op uw eigen situatie en verbeterpunten.

Het resultaat van de workshop is  dat u naar huis gaat met concrete op uzelf en uw medewerkers toegesneden tips en adviezen ten aanzien van het voeren van beoordelingsgesprekken.

Zelf indelen van functies in salarisgroepen
Veel organisaties bepalen de salarisgroep van een medewerker door het waarderen van de functie van deze medewerker. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van een functiematrix, waarin een beperkt aantal functies uit de eigen organisatie is opgenomen. Deze functies - ook ‘kapstokfuncties’ genoemd - zijn meestal beschreven en in functiegroepen geplaatst door een functiewaarderingsadviesbureau. De overige functies kan de organisatie zelf indelen in de functiematrix door ze te vergelijken met de kapstokfuncties. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig te zijn.

In de workshop leert u hoe een functieindelingsproces in zijn werk gaat en u leert zelf functies indelen in een functieraster. Er komen diverse manieren aan de orde waarop u het indelingsproces binnen uw eigen organisatie vorm zou kunnen geven. U krijgt in de workshop de gelegenheid om te oefenen met het indelen van functies in een functieraster.

Het resultaat van de workshop is meerledig: u weet welke voor– en nadelen het werken met een functieraster voor uw organisatie heeft, u heeft een aantal kapstokfuncties gekozen om een functiematrix mee te bouwen en u heeft een aantal functies ingedeeld in een functieraster.

Leiding geven aan een functiewaarderingsproject
Wanneer een organisatie een functiewaarderingsproject opstart of nieuw leven inblaast wordt er vaak een externe expert ingehuurd om dit project uit te voeren. Meestal is er binnen de organisatie een opdrachtgever (of interne projectleider) die de externe functiewaarderingsexpert aanstuurt. Deze opdrachtgever ontbreekt het vaak aan kennis om de expert goed te kunnen sturen op de keuzes ten aanzien van functiewaardering die goed passen bij de eigen organisatie. Te vaak wordt daarom blindgevaren op de voorstellen die de externe functiewaarderingsdeskundige doet. In deze workshop maakt u kennis met functiewaarderingssystemen, haar toepassingsmogelijkheden, veelvoorkomende valkuilen en de keuzes die u als organisatie hebt ten aanzien van functiewaardering.

Het resultaat van de workshop is dat u inzicht heeft gekregen in de processtappen bij functiewaardering. Daarnaast beschikt u aan het eind van de workshop over een concreet aandachtspuntenlijstje t.a.v. uw eigen functiewaarderingsproject. Op basis hiervan bent u ofwel een betere gesprekspartner voor uw externe adviseur, ofwel kunt u zelf een beter projectplan opstellen.

Workshop

Hoe effectief is mijn team eigenlijk?

Vergroten van teameffectiviteit
in 1 dag!

Meer weten? Vraag de brochure aan.


Klik op het logo

Workshop

Beoordelings-gesprekken voeren voor écht resultaat!

Meer weten? Vraag de brochure aan.


Klik op het logo

Copyright © 2011. All Rights Reserved.