Werkzame oplossingen

Voor medewerkers, teams en organisaties

Ontwikkelen

Van den Engel Advies is gespecialiseerd in ontwikkelvraagstukken. Ontwikkelvragen kunnen grofweg worden ingedeeld in ontwikkelvraagstukken voor organisaties, ontwikkelvragen met betrekking tot teams (of groepen medewerkers) en ontwikkelvragen met betrekking tot individuele medewerkers.

Ontwikkelvragen voor organisaties

Wanneer u aan de slag wilt met ontwikkelen binnen uw organisatie zijn er een aantal vragen van belang:

1. Wat wil ik bereiken met mijn organisatie en welke rol kan ontwikkelen daarin spelen?
2. Hoe kan ik mijn ontwikkelbeleid het beste inrichten? 
3. Welke HR-instrumenten passen bij mijn ontwikkelbeleid?
4. Hoe richt ik functies en afdelingen zodanig in dat ze passen bij mijn organisatiedoelen?
5. Hoe kan ik medewerkers ontwikkelperspectief bieden binnen een bestaand functiegebouw?
6. Hoe maak ik ontwikkeling van medewerkers zichtbaar in meetbaar gedrag?
7. Hoe maak ik optimaal gebruik van de talenten van mijn medewerkers?

Op al deze gebieden kunnen wij u ondersteunen. Hieronder staan en aantal voorbeelden van activiteiten op de verschillende terreinen genoemd. Klik op de tekst voor meer informatie.

Strategische ontwikkelsessies
Bij een strategische beleidssessie is het uitgangspunt dat het te ontwikkelen beleid ondersteunend is aan het bereiken van de strategische doelen van uw organisatie. De visie en missie van uw organisatie en het type organisatie dat u bent bepalen welke ontwikkelinstrumenten het meest functioneel zijn voor uw organisatie. 

In een strategische ontwikkelsessie helpen wij u om de  contouren voor uw ontwikkelbeleid te bepalen. Deze uitgangspunten worden getoetst aan de strategische doelen van uw onderneming. Op basis hiervan worden de contouren zonodig nog aangescherpt. Na deze sessie (met beleidsbepalers) staan de uitgangspunten op papier om uw ontwikkelbeleid verder uit te werken. 

Ontwikkelbeleid
Wanneer u een nieuw ontwikkelbeleid wilt ontwikkelen is het goed eerst stil te staan bij de doelen die u wilt bereiken met ontwikkelen. Wilt u bijvoorbeeld uw medewerkers stimuleren om zich langdurig aan uw organisatie te verbinden? Of wilt u liever om de paar jaar ‘nieuw bloed’? En wilt u een onderscheid maken in ontwikkelprogramma’s voor talentvolle jonge instromers en ontwikkelprogramma’s voor andere medewerkers? De antwoorden op dit soort vragen bepalen hoe uw ontwikkelbeleid er uit komt te zien. 

Ontwikkeling kent verschillende grondslagen. U kunt een onderscheid maken in:

1. organisatie als grondslag 
2. medewerker als grondslag 

Wanneer wordt gekozen voor de organisatie als grondslag vormt uw organisatie het uitgangspunt voor het verdere ontwikkelbeleid. De ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers worden afgeleid van de organisatiedoelen en de manier waarop de organisatie is ingericht. Voorbeelden van ontwikkelinstrumenten met de organisatie als grondslag zijn functiereeksen en ontwikkelpaden. 

Wanneer gekozen wordt voor de medewerker als grondslag vormt de medewerker het uitgangspunt voor het ontwikkelbeleid. De ontwikkelmogelijkheden worden gekoppeld aan de mogelijkheden voor ontwikkeling die een medewerker heeft. Voorbeelden van ontwikkelinstrumenten met de medewerker als grondslag zijn talentmanagement en competentiemanagement.

De mate waarin de verschillende grondslagen van belang zijn, verschilt per organisatie. In uw ontwikkelbeleid kunt u kiezen tussen de grondslagen of een combinatie van beiden maken.

Wij kunnen u helpen een nieuw ontwikkelbeleid op te stellen op basis van de juiste grondslagenmix. De grondslagenmix en het ontwikkelbeleid vormen de basis voor de uitwerking van concrete ontwikkelinstrumenten (bv. functieprofielen, ontwikkelpaden, competentiemanagement, talentmanagement, e.d.)

Functie-ontwerp
Wanneer u binnen uw bedrijf te maken heeft met de (her)inrichting van afdelingen of functies, bent u bij ons aan het goede adres. Wij hebben een jarenlange ervaring in het ontwerpen van functies en afdelingen. Op basis van globale uitgangspunten zijn wij in staat binnen enkele sessies samen met u de contouren van een nieuwe afdeling (inclusief functies daarbinnen) uit te werken.

Wanneer u dat wilt werken wij e.e.a. ook voor u uit in concrete functiebeschrijvingen en/of afdelingsomschrijvingen. Wij zijn in staat zeer diverse types functiebeschrijvingen voor u op te stellen. We kunnen bijvoorbeeld omschrijvingen maken met resultaatgebieden en resultaatcriteria. Maar ook voor korte kernprofielen of profielen aangevuld met competenties kunt u bij ons goed terecht. Wij beschikken in dit kader overigens ook over een eigen competentiewoordenboek.

Ontwikkelpaden ontwerpen
Binnen veel organisaties staat het ontwikkelen van medewerkers tegenwoordig centraal. Om medewerkersontwikkeling beter te kunnen koppelen aan bedrijfsdoelstellingen worden vaak ontwikkelpaden benoemd. Vanuit bepaalde startfuncties kunnen medewerkers zich dan volgens diverse paden ontwikkelen (bijvoorbeeld in een meer specialistische richting of juist naar een leidinggevende functie). 

Van den Engel Advies kan u helpen bij het benoemen van ontwikkelpaden die passen bij de doelstellingen van uw organisatie. Wanneer u dat wilt werken wij de ontwikkelpaden ook voor u uit in concrete functiereeksen (opvolgende niveaus van dezelfde functie) of niveaumatrices (matrix waarin voor dezelfde functie kenmerken zijn benoemd voor verschillende functieniveaus). 

Talent- en Competentiemanagement (ICD) 
Er zijn verschillende aanpakken voor talent- en competentiemanagement op de markt. Deze aanpakken zijn meestal ontwikkeld met als hoofddoel óf het beoordelen óf het ontwikkelen van medewerkers. Beide aanpakken lijken op elkaar, maar ze zijn niet hetzelfde en ze zijn lastig te combineren. Binnen organisaties is behoefte aan een integratie van beide aanpakken. Daarom heeft Van den Engel integraal competentiedenken (ICD) ontwikkeld. Integraal competentiedenken is geschikt voor beoordelen én ontwikkelen, biedt concrete handvatten voor ontwikkeling en kent een competentiewoordenboek.

De competenties hangen onderling samen, zijn geordend op ontwikkelbaarheid en zijn uitgewerkt op 5 gedragsniveaus.

Voordelen: 

• Als totaalaanpak of modulair in te voeren.
• Koppelbaar aan vrijwel elke bestaande aanpak (GITP, AWVN, etc).
• Inpasbaar in resultaatgericht werken of performance management.
• Integreerbaar met beloningssystematiek.
• Uit te breiden met 360o feedback, talentmanagement, MD-programma, e.d.

Integraal competentiedenken biedt u verder per competentie:

• Tips voor coaching.
• Oefeningen voor competentie-ontwikkeling.
• Literatuursuggesties.
• Suggesties voor training / cursus.
• Informatie over de testbaarheid van die competentie. 
• Inzicht in welke organisatiefactoren kunnen helpen bij competentie-ontwikkeling.

Wilt u meer weten over onze aanpak en de mogelijkheden die deze biedt voor toepassing binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Ontwikkelvragen ten aanzien van teams

Soms vindt een organisatie het van belang om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van een specifieke groep medewerkers of een (project)team. Een reden daarvoor kan zijn dat een (project)team nieuw is en men het een goede start wil meegeven. Een andere reden kan zijn dat men de teamefficiëntie verder wil vergroten. 

Op dit gebied bieden wij o.a. de volgende diensten aan:

Team Coaching
Doelen voor teamcoaching die vaak voorkomen zijn:

1. Opstart nieuwe afdeling of projectteam.
2. Effectiever samenwerken.
3. Beter communiceren.
4. Meer inzicht in en begrip voor elkaar.
5. Beter de afdelings- of projectdoelen realiseren.

Team Coaching kan worden toegepast op grotere of kleinere afdelingen, (management)teams en projectteams. Omdat het succes van uw organisatie afhankelijk is van de onderdelen binnen uw organisatie (teams) is het van groot belang dat elk team optimaal functioneert. Teamcoaching kan hierbij helpen.  

Team Coaching kan worden gebaseerd op diverse theoriën (DISC, MDA, Enneagram, de Bono, e.d.). In alle gevallen is de basis van de sessies het vergroten van inzicht in (de achtergronden van) het eigen gedrag en dat van andere teamleden. Verder wordt in de sessies geoefend in de meest effectieve manier waarop teamleden met andere teamleden om kunnen gaan. Uiteraard wordt er een plan gemaakt voor het optimaliseren van de teamperformance op basis van het geleerde.

Teamperformance vergroten
Misschien heeft u een team dat niet helemaal naar wens functioneert. Om als individu binnen de onderneming goed te functioneren dient de medewerker ook in zijn team op de juiste plaats te zitten. Met behulp van diverse methoden (DISC, MDA, Enneagram, de Bono, e.d.) kan de samenstelling van bestaande groepen worden geanalyseerd. De analyse biedt inzicht in wrijvingen in het team, terugkerende problemen en irritaties. Daarnaast biedt de analyse aanknopingspunten voor effectieve samenwerkingsrelaties en oplossingsrichtingen. 

Van den Engel Advies kan u ondersteunen bij het beoordelen van een teamsamenstelling. Daarnaast kunnen wij u adviseren over het oplossen van knelpunten binnen bestaande teams of het verhogen van de teameffectiviteit.

Van den Engel Advies is gecertificeerd door MDI voor het werken met DISC en MDA profielen. DISC profielen geven inzicht in de gedragsvoorkeuren van medewerkers. MDA profielen geven inzicht in de drijfveren van medewerkers.

Ontwikkelvragen voor medewerkers

Soms is het goed wat extra aandacht te besteden aan de ontwikkeling van individuele medewerkers. Bijvoorbeeld omdat er specifieke ontwikkelafspraken met deze medewerker zijn gemaakt die verder gaan dan alleen het volgen van een training of opleiding. Of omdat de ontwikkeling van deze medewerker stagneert of niet volgens plan verloopt. Een derde reden kan zijn dat de medewerker of leidinggevende twijfelt aan de geschiktheid van de medewerker voor een bepaald ontwikkelpad. 

In dat geval kunnen wij u ondersteunen met o.a. de volgende diensten:

DISC of MDA ontwikkelanalyse individuele medewerkers
Wanneer individuele medewerkers vragen hebben ten aanzien van hun ontwikkelpotentieel of welk type werk bij hun past, kan een DISC- of MDA analyse worden ingezet. Op basis van een vragenlijst die de medewerker over zichzelf invult wordt bepaalt welke gedragsvoorkeuren (DISC) en/of drijfveren (MDA) een medewerker heeft. Op basis hiervan wordt een rapport samengesteld met een individuele DISC- en MDA analyse. In het rapport staan praktische handreikingen over het omgaan met collega’s met andere gedragsstijlen. Maar het rapport biedt ook inzicht in de eigen drijfveren en hoe deze in het eigen gedrag tot uiting komen.

Van den Engel Advies kan een DISC- of MDA-analyse voor uw medewerkers verzorgen. In een gesprek van een uur (per test) worden de resultaten van de analyse besproken. Daarnaast komen de vragen die de medewerker heeft ten aanzien van zijn ontwikkeling of loopbaan aan de orde. 

De analyse is desgewenst uit te breiden met een coachingtraject.

Van den Engel Advies is gecertificeerd door MDI voor het werken met DISC en MDA profielen. DISC profielen geven inzicht in de gedragsvoorkeuren van medewerkers. MDA profielen geven inzicht in de drijfveren van medewerkers.

Ontwikkelen leidinggevenden
Soms merken leidinggevenden dat ze met het ene type medewerker gemakkelijker het gesprek kunnen aangaan dan met een ander type medewerkers. Door enkele coachingsessies kan de leidinggevende in dit geval beter op weg geholpen worden. 

Van den Engel Advies laat de leidinggevende kennismaken met het DISC-model. Verder leert de leidinggevende op welke manier hij of zij medewerkers met de verschillende gedragstypes het beste kan benaderen. Desgewenst kan tijdens de sessies ook geoefend worden.

Van den Engel Advies is gecertificeerd door MDI voor het werken met DISC en MDA profielen. DISC profielen geven inzicht in de gedragsvoorkeuren van medewerkers. MDA profielen geven inzicht in de drijfveren van medewerkers.

Meer weten over DISC?

Klik op het DISC symbool

Meer weten over MDA?

 

klik op de Drijfverengrafiek

Meer weten over ICD?

klik op het ICD symbool

Meer weten over trainingen?

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.