Werkzame oplossingen

Voor medewerkers, teams en organisaties

Beoordelen

Van den Engel Advies is gespecialiseerd in beoordelingsvraagstukken. Advisering m.b.t. beoordelen door Van den Engel Advies vindt plaats vanuit een integrale kijk op beoordelen en de plaats van beoordelen in het totale HR-beleid. 

Beoordelingsvraagstukken kunnen grofweg worden ingedeeld in vragen voor organisaties, vragen ten aanzien van teams (of groepen medewerkers) en vragen ten aanzien van individuele medewerkers.

Beoordelingsvragen voor organisaties

Wanneer u aan de slag wilt met beoordelen binnen uw organisatie zijn er een aantal vragen van belang:

1. Wat wil ik bereiken met mijn organisatie en welke rol kan beoordelen daarin spelen?
2. Hoe kan ik mijn beoordelingsbeleid het beste inrichten? 
3. Hoe moeten mijn beoordelingsinstrumenten er concreet uitzien?
4. Hoe beheer ik de beoordelingsinstrumenten binnen mijn organisatie?

Op al deze gebieden kunnen wij u ondersteunen. Hieronder staan en aantal voorbeelden van activiteiten op de verschillende terreinen genoemd. Klik op de tekst voor meer informatie.

Beoordelingsbeleid
Wanneer u een nieuw beoordelingssysteem wilt gaan invoeren is het goed om eerst stil te staan bij de doelen die u wilt bereiken met beoordelen. Wilt u bijvoorbeeld individuele prestatieverschillen zichtbaar maken? Of wilt u met beoordelen beloningsverschillen onderbouwen? Wilt u alleen leidinggevenden betrekken bij de beoordeling of wilt u ook collega’s of klanten mee laten beoordelen? De antwoorden op o.a. deze vragen zijn bepalend voor uw beoordelingsbeleid en het beoordelingssysteem dat daar het beste bij past.

Wij kunnen u ondersteunen bij het definiëren van een nieuw beoordelingsbeleid. In een sessie om een beoordelingsbeleid op te stellen worden vanuit een eerste verkenning op basis van ons eigen beoordelingsmodel uitgangspunten gedefinieerd ten aanzien van beoordelen. Daarna wordt gezamenlijk getoetst of deze uitgangspunten passen binnen uw huidige organisatie en of e.e.a. realiseerbaar is binnen eventuele randvoorwaarden. Afhankelijk van de uitkomsten kan hierna een maatwerk-beoordelingssystematiek worden ontwikkeld of kan uw bestaande beoordelingssystematiek op onderdelen worden aangepast om de gewenste doelen te bereiken. Verder komt een koppeling aan een beloningssysteem of aan 360o feedback veel voor.

Beoordelingssysteem
Misschien wilt u een beoordelingssysteem gaan invoeren of uw bestaande beoordelingssysteem aanscherpen. Wellicht weet u al op welke criteria u wilt gaan beoordelen. Bijvoorbeeld op resultaten, ontwikkeling en competenties. Maar misschien wilt u eerst de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden nog eens op een rijtje zetten.

Van den Engel advies helpt u bij het kiezen van passende beoordelingscriteria voor uw organisatie. Daarnaast kunnen wij deze criteria voor u uitwerken in een passend en werkbaar beoordelingssysteem. Dit systeem koppelen wij zonodig voor u aan bestaande HRM-instrumenten (beloningssysteem, competentiemanagement, talentmanagement, POP, e.d.)

Functiewaardering
Wanneer u de zwaarte van functies wilt bepalen om deze te kunnen indelen in salarisgroepen kunt u functiewaardering gaan toepassen. Door deze functies in functiegroepen te plaatsen en deze groepen aan salarisschalen te koppelen is het mogelijk voor elke functie een minimum- en maximum salaris te bepalen.

Van den Engel Advies heeft 15 jaar ervaring in functiewaarderingsvraagstukken.

Wij kunnen u helpen bij het opzetten van een functiewaarderingsproject. We kunnen u ondersteunen in het maken van keuzes ten aanzien van functiewaarderingssysteem, functiewaarderingsvorm, enzovoort. Maar ook kunnen wij functies voor u indelen in bestaande functiematrices.

Beoordelingsvragen ten aanzien van teams of groepen medewerkers

Soms heeft een organisatie behoefte aan de beoordeling van een specifieke groep medewerkers of een (project)team. Een reden daarvoor kan zijn dat een (project)team nieuw is en men wil weten of de samenstelling optimaal is. Een andere reden kan zijn dat men de teamefficiëntie verder wil vergroten.

Een ander vraagstuk waar organsaties vaak mee worstelen is hoe groeps- of organisatiedoelstellingen zodanig kunnen worden opgesteld dat ze ook meetbaar zijn.

Op beide gebieden kunnen wij u adviseren en bieden wij o.a. de volgende diensten aan:

Teamsamenstelling beoordelen
Misschien heeft u een team dat niet helemaal naar wens functioneert. Of u moet een nieuw (project)team samenstellen en u twijfelt over de juiste bezetting.

Om als individu binnen de onderneming goed te functioneren dient de medewerker ook in zijn team op de juiste plaats te zitten. Met behulp van diverse methoden (DISC, MDA, Enneagram, e.d.) kan de samenstelling van bestaande groepen worden geanalyseerd. De analyse biedt inzicht in wrijvingen in het team, terugkerende problemen en irritaties. Daarnaast biedt de analyse aanknopingspunten voor effectieve samenwerkingsrelaties en oplossingsrichtingen.

Op basis van de doelstellingen van een (project)team kan ook een ideale groep voor een bepaalde klus worden samengesteld. De beoogde rollen binnen het team kunnen uitgewerkt en worden ingevuld met de hiervoor meest geschikte kandidaat.

Van den Engel Advies kan u ondersteunen bij het beoordelen van een teamsamenstelling. Daarnaast kunnen wij u op weg helpen bij het samenstellen van nieuwe teams. We adviseren u ook over het oplossen van knelpunten binnen bestaande teams of het verhogen van de teameffectiviteit.

Van den Engel Advies is gecertificeerd door MDI voor het werken met DISC en MDA profielen. DISC profielen geven inzicht in de gedragsvoorkeuren van medewerkers. MDA profielen geven inzicht in de drijfveren van medewerkers.

Teamperformance meten
Misschien wilt u team- of groepsbeloning gaan invoeren. In dat geval is het van belang dat u vooraf goede afspraken maakt over wat u wilt belonen en hoe u dat gaat meten. Veel systemen voor teambeloning bereiken niet het gewenste resultaat omdat vooraf geen procedure is afgesproken voor het afspreken van doelen, hoe deze doelen worden gemeten en hoe de resultaten zich uiteindelijk vertalen in beloning.

Van den Engel Advies kan u ondersteunen bij het ontwikkelen van een methode voor het meten van teamperformance. Wij zetten het proces desgewenst voor u op papier en helpen u bij de implementatie.

Doelstellingen meten
Misschien wilt u binnen uw organisatie een resultaatafhankelijke beloning invoeren voor bepaalde groepen medewerkers of teams. Of misschien bestaat deze regeling al, maar blijkt elk jaar weer dat de doelstellingen onvoldoende eenduidig zijn geformuleerd of dat de wijze waarop de doelstellingen worden gemeten niet goed is afgesproken.

Van den Engel Advies kan u ondersteunen bij het inrichten van een werkbare cyclus voor het opstellen en meten van groeps- en teamdoelstellingen. Daarnaast kunnen wij leidinggevenden trainen in het opstellen van meetbare doelstellingen. 

Beoordelingsvragen ten aanzien van medewerkers

Soms worstelen leidinggevenden met het beoordelen van medewerkers. In dat geval kan een  training of een coachingtraject goede ondersteuning bieden.

Wanneer individuele medewerkers vragen hebben over bijvoorbeeld hun ontwikkelpotentieel kan een DISC- of MDA-analyse veel inzicht geven. Hieronder treft u meer informatie aan over onze diensten op deze gebieden:

Beoordelingstraining leidinggevenden
Misschien zijn niet alle leidinggevenden binnen uw organisatie goed in staat om hun medewerkers te beoordelen. In dat geval kan een beoordelingstraining een goede basis leggen voor verdere ontwikkeling. 

Individuele coaching leidinggevenden
Soms lopen gesprekken met individuele medewerkers vast omdat de leidinggevende het lastig vindt om met dit type medewerker om te gaan. Bij andere leidinggevenden gebeurt dat niet, maar ze merken dat ze met het ene type medewerker gemakkelijker het gesprek aangaan dan met een ander type medewerkers. Door enkele coachingsessies kan de leidinggevende in dit geval beter op weg geholpen worden.

Van den Engel Advies laat de leidinggevende kennismaken met het DISC-model. Verder leert de leidinggevende op welke manier hij of zij medewerkers met de verschillende gedragstypes het beste kan benaderen. Desgewenst kan tijdens de sessies ook geoefend worden.

Van den Engel Advies is gecertificeerd door MDI voor het werken met DISC en MDA profielen. DISC profielen geven inzicht in de gedragsvoorkeuren van medewerkers. MDA profielen geven inzicht in de drijfveren van medewerkers.

DISC of MDA-analyse individuele medewerkers
Wanneer individuele medewerkers vragen hebben ten aanzien van hun ontwikkelpotentieel of welk type werk bij hun past, kan een DISC- of MDA analyse worden ingezet. Op basis van een vragenlijst die de medewerker over zichzelf invult wordt bepaalt welke gedragsvoorkeuren (DISC) en/of drijfveren (MDA) een medewerker heeft. Op basis hiervan wordt een rapport samengesteld met een individuele DISC- en MDA analyse. In het rapport staan praktische handreikingen over het omgaan met collega’s met andere gedragsstijlen. Maar het rapport biedt ook inzicht in de eigen drijfveren en hoe deze in het eigen gedrag tot uiting komen.

Van den Engel Advies kan een DISC- of MDA-analyse voor uw medewerkers verzorgen. In een gesprek van een uur (per test) worden de resultaten van de analyse besproken. Daarnaast komen de vragen die de medewerker heeft ten aanzien van zijn ontwikkeling of loopbaan aan de orde. 

De analyse is desgewenst uit te breiden met een coachingtraject.

Van den Engel Advies is gecertificeerd door MDI voor het werken met DISC en MDA profielen. DISC profielen geven inzicht in de gedragsvoorkeuren van medewerkers. MDA profielen geven inzicht in de drijfveren van medewerkers.

Meer weten over trainingen?

Variabele beloning invoeren, maar toch een beetje angstig geworden?

Wij adviseren u over de mogelijkheden en wenselijkheid voor uw organisatie.

Meer weten?


Klik op het pictogram

Talentmanagement
of competentie-management invoeren?

Overweeg om gebruik te maken van ICD.

Meer weten?

Klik op het pictogram

Copyright © 2011. All Rights Reserved.